پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان
اخبار مهم:

مسابقه نمادین فوتبال فرهنگیان و دانش آموزان به مناسبت پایان سال تحصیلی
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱